Lucidus design

Privātuma politika

SIA “Lucidus”

1. Privātuma politika

1.1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma

Privātuma politikā (turpmāk – Politika) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajām identificējamajām personām (turpmāk – Datu subjekts) kā Pārzinis apstrādā Datu subjekta personas datus, ja tie ir izlēmuši apmeklēt Pārziņa uzturēto mājas lapu lucidusdesign.lv, sazināties ar Pārzini vai izlēmuši apmeklēt kādu no Pārziņa organizētajiem pasākumiem, tajā skaitā, apmeklējuši Pārziņa telpas, lai iepazītos klātienē ar aktuālajiem piedāvājumiem vai saņemtu pakalpojumus/ iegādātos preces.

Šajā Politikā Pārzinis ir aprakstījis pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un datu subjektam pārredzamā veidā.

1.2. Politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz datus un kādās Pārziņa sistēmās (video, web u.tml.) tie tiek apstrādāti.

1.3. Ja tiks atjaunināta (aktualizēta) šī Politika, visas izmaiņas tiks publicētas Pārziņa mājaslapā sadaļā Privātuma Politika.

2. Pārzinis

Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “Lucidus” (vienotais reģ. Nr. 4000389734, kontaktinformācija: Kārļa Ulmaņa gatve 140, Rīga, LV-1029, tālrunis: +371 67813661, e-pasta adrese: info@lucidusdesign.lv, mājas lapa lucidusdesign.lv).

3. Personas datu apstrādes mērķi

3.1. Pārzinis ir ieviesis:

– Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu Pārziņa likumisko interešu ievērošanu.
– Pārziņa organizēto pasākumu atspoguļošana masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu uzņēmuma un tā pārstāvēto ražotāju zīmolu atpazīstamību.
– Pārzinis veic apmeklējuma vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un Datu subjektu viedokļu analīzi, kā arī statistikas un dažu vietnes funkciju izmantošanai un vietnes satura atainošanai atbilstoši lietotājam.

3.2. Apstrādājot personas datus citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā Politikā, Pārzinis, par to apstrādes individuālajiem nosacījumiem informē Datu subjektu atsevišķi.

4. Kādus personas datus Pārzinis apstrādā?

4.2 Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no fizisko personu izmantotajiem Pārziņa pakalpojumiem. Piemēram,

– sazinoties rakstveidā ar Pārzini, var tikt saglabāts komunikāciju saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālruņa nr., u.tml. adrese);
– apmeklējot Pārziņa organizētos pasākumus, pasākuma apmeklētāji var tikt fotogrāfēti, filmēti videomateriālos, kā arī var tikt lūgti sniegt intervijas vai viedokli par pasākuma norisi, fiksējot vārdu, uzvārdu un, ja nepieciešams, papildus informāciju, ko pasākuma apmeklētāji piekrīt sniegt. Attiecīgie materiāli var tik izmantoti Pārziņa arhīva veidošanai un zīmola atpazīstamības nodrošināšanai, publicējot video ierakstu, fotogrāfijas Pārziņa, tā grupas uzņēmumu vai pārstāvēto ražotāju sociālajos tīklos, kā arī jebkuros citos masu informācijas līdzekļos. Tāpat, ja Datu subjekts ir saņēmis ielūgumu uz kādu no Pārziņa organizētajiem pasākumiem, tad, lai nodrošinātu pasākumu drošu norisi, var tikt papildus pieprasīta informācija identifikācijas noskaidrošanai (vārds, uzvārds, personas kods utml).
– Pārzinis veic apmeklējumu vēstures analīzi, izmantojot tiešsaistes identifikātorus, kā arī Datu subjekta apzināti atstāto informāciju (piemēram, novērtējumu par sniegto pakalpojumu, servisu, mājas lapas apmeklējuma pieredzi, informāciju par vēlmi apmeklēt kādu no Pārziņa organizētajiem pasākumiem utml.), lai veiktu tirgus izpēti un viedokļa analīzi.

5. Kāds ir personas datu apstrādes laikaposms?

5.1. Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:

5.1.1. vai personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas savienības normatīvajiem aktiem;

5.1.2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas likumisko interešu realizācijai un aizsardzībai;

5.1.3. kamēr nav atsaukta personas datu sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus;

5.2. ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu Pārziņa likumisko interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kas nepārsniedz piecus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses.

5.3. Pārziņa organizēto pasākumu atspoguļošana masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu uzņēmuma un to pārstāvēto ražotāju zīmolu atpazīstamību. Lai nodrošinātu uzņēmuma vēsturiskās attīstības nodrošināšanu, Pārzinis plāno glabāt iegūto informāciju patstāvīgi. Tāpat, Pārzinis, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka šajā punktā minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par Pārziņa vai tā pārstāvēto ražotāju pasākumiem, tad iegūtie materiāli būs publiski pieejami un jebkura treša persona varēs tiem piekļūt.

5.4. Pārzinis veic apmeklējuma vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un Datu subjektu viedokļu analīzi.

5.5. Pēc glabāšanas laikaposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

6. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

6.1. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:

6.1.1. Tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;

6.1.2. Ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam;

6.1.3. Saskaņā ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;

6.1.4. Likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kur ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.

6.2 Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotie pārstāvji, datu apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.

6.3. Pārzinis izsniegs fizisko personu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.

6.4 Šajā Politikā norādītos personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, (valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts), izņemot datus, kas apstrādāti elektroniskajā vidē. Šajā gadījumā, Pārziņa izvēlētie datu apstrādātāji (google.com – google analytics), facebook, Instagram utml) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atsevišķi pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem.

7. Kā tiek informēts Datu subjekts par personas datu apstrādi?

7.1. Datu subjekts par šajā Politikā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojot šādas metodes:

– izziņojot informāciju par Pārziņa pasākumiem, Pārzinis sniedz pamatinformāciju, aicinot iepazīties ar šo Politiku vai jautāt Pārzinim pirms vai pasākuma laikā;

– apmeklējot mājas lapu, Datu subjekts var iepazīties ar paziņojumu par to kādas sīkdatnes tiek izmantotas (ja tiek izmantotas), kā arī tiek aicināts iepazīties ar šo Politiku;

7.2. Šī Pārziņa Politika ir publiski pieejama internetā Pārziņa mājaslapā www.lucidusdesign.lv.

8. Datu subjekta tiesības

8.1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikaposma noteikšanai.

8.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

8.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti.

8.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:

– lai aizsargātu Pārziņa īpašumu;

– lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;

– lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;

– arhivēšanas nolūkos atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu.

8.5. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski.

8.6. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

– rakstveida formā klātienē Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;

– elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

9. Kā tiek aizsargāti personas dati?

9.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.

9.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

9.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā, kā piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļiem (TV, radio, preses medijos, sociālajos tīklos, utml.).